Provozní informace

Nařízení GDPR

Informace
týkající se zpracování osobních údajů zákazníků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR) 

Autotechnik Zralý, s.r.o.    IČ: 26766973 Sídlo: Jindrova 58/1389, 155 00 Praha 5
dále jen Firma

Firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje Zákazníka, které od něho získá v souvislosti s:
- uzavřením smluvního vztahu mezi Firmou a Zákazníkem na Služby pro účely plnění závazků a povinností Firmy vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu, a /nebo
- udělením souhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů
- obhajobě oprávněných zájmů Firmy
- informacemi uvedenými ve veřejných rejstřících (živnostenský rejstřík, veřejný rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Firma je oprávněna z důvodu uvedeného pod bodem a) nebo b) nebo c) nebo d) zpracovávat tyto osobní údaje Zákazníka:

  1. a) osobní údaje Zákazníka uvedené v Zakázkovém listu (objednávce) nebo plné moci udělené Zákazníkem pro zajištění Služby Zákazníkovi.

  2. b) osobní údaje Zákazníka uvedené v písemném Souhlasu Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů k účelům uvedeným v souhlasu.

  3. c) osobní údaje Zákazníka uvedené v ad a) nebo ad b) k obhajobě svých oprávněných zájmů.

  4. d) Firma může informace o Zákazníkovi ať již za účelem splnění Služby, k účelům uvedeným v Souhlasu nebo k obhajobě svých práv čerpat také z veřejně dostupných rejstříků výše uvedených pod bodem d). Pokud by Firma čerpala z jiného než výše uvedeného rejstříku, bude Zákazníka o tom informovat.

Firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje Zákazníka ode dne uzavření smluvního vztahu – v případě ad a), ode dne, kterým Zákazník udělí svůj Souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a v rozsahu a k účelu, který je uveden v obsahu Souhlasu – v případě ad b) .

Doba, po kterou je Firma oprávněna zpracovávat osobní údaje Zákazníka je v případě ad a) stanovena dobou trvání smluvního vztahu a po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů Zákazníka a Firmy, v případě ad b) po dobu, po kterou trvá účel zpracování, ke kterému Zákazník udělil Souhlas nebo do odvolání tohoto Souhlasu.  Po uplynutí uvedené doby je Firma oprávněna zpracovávat osobní údaje Zákazníka po dobu nezbytnou k ochraně svých práv a dále po dobu stanovenou právními předpisy ČR pro případnou archivaci, stanoví-li tak právní předpis.

Firma se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích Zákazníka a tyto  osobní údaje poskytnout pouze zpracovateli, a to zpracovateli účetnictví, IT specialistovi a dále orgánům a organizacím v souladu s platnými právními předpisy ČR a za podmínek v nich uvedených. Tyto další osoby budou zavázány k mlčenlivosti ohledně osobních údajů Zákazníka, pokud je to právně možné.

K jiným účelům je Firma oprávněna poskytnout osobní údaje Zákazníka jen s jeho výslovným souhlasem.

Firma zpracovává osobní údaje Zákazníka elektronicky nebo v listinné formě.

Prohlášení Zákazníka o seznámení se s informacemi

Zákazník potvrzuje svým podpisem na zakázkovém listě, že:
- byl Firmou seznámen s právním důvodem, účelem a rozsahem zpracovávání osobních údajů,
- byl Firmou seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům, na jejich bezodkladnou opravu, výmaz, vysvětlení od Firmy v případě, pojme-li podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
- byl informován o právu na nápravu při nakládání s jeho osobními údaji, pokud je nakládání v rozporu s právními předpisy, přičemž za nápravu je považováno zastavení nakládání s osobními údaji, jejich oprava, doplnění či odstranění;
- byl informován o právu kdykoliv odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel/účely, ke kterým Souhlas poskytl, pokud takový souhlas udělil;
- byl informován o tom, že neposkytne-li některé Firmou požadované osobní údaje v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu na poskytnutí Služby, může to mít vliv na  řádné a včasné splnění smluvního vztahu ze strany Firmy, případně může Firma Službu odmítnout, nebude-li ji moci bez potřebného osobního údaje Zákazníka řádně poskytnout;   
- byl upozorněn na právo kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění nápravy zjištěného stavu, který je v rozporu s právními předpisy,

Zákazník má právo kdykoliv kontaktovat Firmu s žádostí o doplňující vysvětlení výše uvedených informací, a to na email: stodulky@zraly.cz
nebo telefonicky zástupce Firmy: Jana Křečka na tel. č 724 365 504 , pokud pro porozumění výše uvedených informací potřebuje či požaduje  doplňující vysvětlení.

Obchodní podmímky

Aktuální znění obchodních podmínek pro provoz servisu a maloobchodní prodej je umístěno na provozovně.
Obchodní podmínky pro e-shop jsou umístěny na stránkách e-shopu  zde...

OZNÁMENÍ   pro spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů    §14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

 

                                                                   Autotechnik Zralý, s.r.o.

 

 Vybrané služby

Servis
Diagnostika
Oleje
Pneumatiky
Brzdy
Akumulátory
STK a Emise
Geometrie
Klimatizace

Otevírací doba

Prodejna a příjem oprav:

Po - Pá: 7:30 - 17:00

Servis:

Po - Pá:  8:00 - 17:00

Kontakt

Autotechnik Zralý s.r.o.
Jindrova 1389/58
Praha 5 – Stodůlky
Tel: 724 365 504

Autotechnik Zralý s.r.o.    Ι   BoschCarService   Ι   indrova 1389/58   Ι   Praha 5 – Stodůlky   Ι    Tel: 724 365 504   I   stodulky@zraly.cz